Sprekers

Liza van den Bosch

Projectleider Na PISA de lente.

Liza van den Bosch werkt als docent aan de Universiteit Leiden waar zij onderwijs verzorgt in de bachelor Pedagogische Wetenschappen, de master Onderwijswetenschappen en de Academische Pabo. Zij deed onderzoek naar begrijpend lezen op de basisschool en middelbare school en promoveerde onlangs aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Momenteel is Liza vanuit Levende Talen Nederlands aangesteld als projectleider van het project  ‘Na PISA de Lente’ dat tot doel heeft het leesonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs te verbeteren.  

Projectleider

Rondes:

Anna Bosman

Anna M.T. Bosman is hoogleraar aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in leren lezen en spellen en effectieve instructiemethoden.
Zij is de tevens de oprichter en directeur van de enige volledig universitaire opleiding tot leerkracht basisonderwijs.  
 

Paul van den Broek

Paul van den Broek is hoogleraar Begrijpend Lezen aan de Universiteit Leiden. Samen met collega’s en AIOs onderzoekt hij de cognitieve en neurologische processen die plaatsvinden tijdens begrijpend lezen, de ontwikkeling van de benodigde leesvaardigheden, oorzaken dat die ontwikkeling mis kan gaan, en implicaties voor allerlei aspecten van onderwijs. Tevens is hij lid van het OESO expert team dat de PISA 2018 leestoets heeft ontwikkeld (met 5 internationale collega’s) en medetrekker van diverse Europese onderzoeksinitiatieven betreffende (leren) lezen in een digitale wereld.  

Christel Dood

Christel Dood MSc is als junior onderzoeker/ontwikkelaar werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands. Zij is hier betrokken bij verschillende projecten waaronder 'Welke jongere is (g)een lezer? De weerstand voorbij...' rondom leesbevordering in het (v)mbo, het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en PISA, een internationaal vergelijkend onderzoek bij 15-jarige leerlingen. 

Jacqueline Evers-Vermeul

Dr. Jacqueline Evers-Vermeul werkt als universitair docent bij het Departement Talen, Literatuur en Communicatie aan de Universiteit Utrecht. Zij doet binnen het Utrechts Instituut voor Linguïstiek OTS onderzoek naar taal- en geletterdheidontwikkeling en de rol die teksten daarin spelen: welke kenmerken maken een tekst of toetsvraag lastig te begrijpen, hoe komt dat en wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?  

Joyce Gubbels

Dr. Joyce Gubbels is senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands en projectleider van de internationale vergelijkingsstudies in het primair (PIRLS) en voortgezet onderwijs (PISA). Haar onderzoek richt zich op het begrijpend leesonderwijs en de begrijpend leesprestaties op Nederlandse scholen. 

Anne Helder

Anne Helder is werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Leiden. Ze doet onderzoek naar de cognitieve processen tijdens begrijpend lezen en probeert te achterhalen hoe het menselijk brein een samenhangende mentale representatie van een tekst maakt. Dit onderzoekt zij door gebruik te maken van zowel gedrags- als neuro imaging methoden bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Anke Herder

Projectleider Na PISA de lente.

Anke Herder werkt als leerplanontwikkelaar/ vakexpert Nederlands vo bij SLO. Hiervoor werkte zij onder andere als onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, methodeontwikkelaar voor uitgeverijen en lerarenopleider Nederlands bij NHL Steden hogeschool. Daar lag de focus op vakdidactische onderdelen, waaronder lees- en schrijfvaardigheidsdidactiek en taalgericht vakonderwijs. Ook begeleidde zij studenten bij hun didactisch ontwerponderzoek. Ze deed promotieonderzoek naar interactie van leerlingen (basisonderwijs) die samen schrijven in de context van onderzoekend leren. Vanuit SLO is Anke projectleider van het project 'Na PISA de lente'.

Rondes:

Inge van Meelis

Drs. Inge van Meelis is werkzaam bij ITTA Uva. Zij voert sinds 1987 projecten uit in het onderwijs. Zij geeft docententrainingen, coaching en advies op het gebied van beroepsgerichte taalontwikkeling. Zij heeft een grote deskundigheid op het gebied van activerende taaldidactiek. In haar trainingen inspireert en ondersteunt zij docenten bij de praktische toepassing hiervan. 

Sonja van Overmeeren

Sonja van Overmeeren is Vakdidacticus (VD) Nederlands aan de eerstegraads lerarenopleiding (ILO) Universiteit van Amsterdam.
Dit combineert zij met docent Nederlands op Helen Parkhurst (vo) in Almere. Voorheen heeft ze flink wat jaren gewerkt als leraar in het basisonderwijs. Als VD volgt ze de ontwikkelingen rondom lezen op de voet. Als docent probeert ze dit concreet te vertalen naar de praktijk.

Gert Rijlaarsdam

Gert Rijlaarsdam is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam met als opdracht innovatief onderwijs, in het bijzonder taalonderwijs. Zijn onderzoek gaat vooral over schrijfonderwijs, bij Nederlands en andere vakken, en de integratie van lees- en schrijfonderwijs, en literatuur- en schrijfonderwijs. Sinds juni 2017 is Gert voorzitter van Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands van de vereniging Levende Talen Nederlands. Voorjaar 2020 initieerde hij met een aantal docenten het project Na PISA de lente.  

Rondes:

  • Opening

Ted Sanders

Prof. dr. Ted Sanders is hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands bij het Departement Talen, Literatuur en Communicatie aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de structuur van teksten, en naar de manier waarop lezers coherentie construeren. Daarnaast houdt hij zich bezig met begrijpelijkheid, met name in de context van de communicatie tussen overheid en burger. 

Eliane Segers

Eliane Segers is hoogleraar Leren & Technologie aan de Radboud Universiteit, hoogleraar Lezen & Digitale Media aan de Universiteit Twente (vanwege Stichting Lezen), en wetenschappelijk directeur van het Expertisecentrum Nederlands. Haar onderzoek richt zich o.a. op individuele variatie in begrijpend lezen, en de rol die technologie daarin speelt. 

Pleuni Hooft van Huysduynen

Pleuni Hooft van Huysduynen is lerarenopleider aan de tweedegraads lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ze was van 2006 tot 2014 docente Nederlands in het voortgezet onderwijs. Op de HvA geeft ze modules over didactiek, waaronder de module Leesdidactiek.