Algemene voorwaarden SLO

Artikel 1 Toepasselijkheid:
A. Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
B. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
C. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
D. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
E. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2. Aanbiedingen:
A. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
B. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.

Artikel 3. Overeenkomsten:
A. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds.
B. Orders door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, gelden eerst als door ons aangenomen zodra zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
C. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
D. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4. Annuleringen:
Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20 % van het bedrag van de opdracht.

Artikel 5. Prijzen:
De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende faktoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende faktoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.

Artikel 6. (Af)levering:
A. Wij zijn verplicht om de (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting danwel ontbinding der gesloten overeenkomst, behoudens indien de overschrijding te wijten is aan door de wederpartij te bewijzen opzet ofwel grove schuld onzerzijds.
B. De door ons verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf de magazijnen en/of opslagplaatsen waarin zij zich bij het aangaan van de overeenkomst bevinden.
Als de zaken de magazijnen en/of opslagplaatsen hebben verlaten, hebben wij aan onze (af)leveringsplicht voldaan en zijn zij voor risiko van de wederpartij.
C. Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen faktureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in art. 13 van deze voorwaarden zijn ook op deze fakturen van toepassing.

Artikel 7. Transport:
A. Voor zover niet anders is overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en de transportwegen, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en de goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen.
B. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de wederpartij in rekening gebracht.
C. Zaken reizen altijd voor risiko van de wederpartij.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud:
A. Wij blijven eigenaar van alle door ons verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie terzake de door ons krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.
B. De wederpartij is gerechtigd, zolang zij haar verplichtingen jegens ons nakomt, in het kader van een normale bedrijfsuitoefening over de zaken te beschikken.
C. In geval de wederpartij enige verplichting uit een overeenkomst met betrekking tot uit te voeren werk of geleverde zaken jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen.
D. Indien wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

Artikel 9. Reclames:
A. Wat betreft zichtbare gebreken moeten reclames bij ons schriftelijk worden ingediend, wanneer het betreft (af)leveringen binnen Nederland binnen veertien dagen en wanneer het betreft (af)leveringen buiten Nederland binnen drie weken na (af)levering. Reclames betreffende verborgen gebreken moeten ingediend worden binnen veertien dagen (Nederland) respektievelijk drie weken (buitenland) na het ontdekken van het verborgen gebrek, met dien verstande dat reclame niet meer mogelijk is indien het verborgen gebrek wordt ontdekt na een tijdsverloop van vier maanden na (af)levering.
B. Indien de wederpartij uiterlijk acht dagen na faktuurdatum geen aanmerking op de berekende prijs heeft gemaakt, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
C. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen doen gelden nadat zij een gedeelte van het (af)geleverde ofwel in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
D. Retournering van het (af)geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.
E. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.
F. Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 10. Niet-toerekenbare niet-nakoming
A. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangt.
B. Onder "niet-toerekenbare niet-nakoming" wordt in ieder geval begrepen:
Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare nietnakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
C. Indien zich in de situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden.
D. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.
E. Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 11. Aansprakelijkheid:
A. Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direkt of indirekt, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respektievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde.
B. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de faktuurprijs van de betrokken zaken danwel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.
C. Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

Artikel 12. Vrijwaring:
De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens ons terzake van uitvoering van de overeenkomst (levering, verrichting van werkzaamheden of diensten, advisering etc.), uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

Artikel 13. Betaling:
A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto - contant - bij aflevering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen dertig dagen na faktuurdatum.
B. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.
C. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
D. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
E. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van dertig dagen na faktuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.
F. Daarwaar een creditcard betaling is toegestaan zal de aankoop van product of dienst direct worden belast op de creditcard

Artikel 14. Rente:
A. Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het faktuurbedrag verschuldigd vanaf de faktuurdatum.
B. Deze rente bedraagt een percentage gelijk aan 2% boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank.
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Artikel 15. Kosten:
A. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening.
B. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 125,00 bedragen.

Artikel 16. Toepasselijk recht:
Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 17. Bevoegde rechter:
Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Almelo