Sessies

(Zelf-) evalueren van spreken, gesprekken en schrijfproducten

Hoe kun je leerlingen door observatie volgen en ondersteunen in hun ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid? Waar kijk je naar bij verschillende genres binnen deze domeinen? Deze vragen waren uitgangspunt in een ontwikkelonderzoek samen met leerkrachten, waarbij observatie-instrumenten voor een aantal genres binnen deze moeilijk meetbare domeinen zijn ontwikkeld. Inmiddels zijn deze instrumenten in een vervolgproject doorontwikkeld tot zelfevaluatie-instrumenten voor leerlingen in midden- en bovenbouw van het basisonderwijs, waarmee leerlingen zelf inzicht kunnen krijgen in hun eigen ontwikkeling.
In de presentatie zullen we ingaan op de achtergronden van deze instrumenten, welke rol ze kunnen spelen bij formatieve evaluatie en wat gebruik van dergelijke instrumenten oplevert (op basis van ervaringen).
Sjoeke Faasse is docent taal bij de pabo van NHL Stenden Hogeschool en lid van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid.
Maaike Pulles is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool.

Sprekers

  • Sjoeke Faasse
  • Maaike Pulles

Schrijfportfolio; hulpmiddel bij het volgen van de schrijfontwikkeling van je leerlingen

Het schrijfonderwijs is de laatste jaren volop in ontwikkeling. Er is meer aandacht voor het schrijfproces, met name voor de verschillende fasen plannen, formuleren en reviseren. Er is meer aandacht voor de kracht van de tekstbespreking, ofwel voor de feedback van leraar en leerlingen. En ten slotte is er meer aandacht voor het volgen van de schrijfontwikkeling van leerlingen met behulp van formatieve evaluatie. Met name op dat laatste punt biedt het werken met een schrijfportfolio interessante mogelijkheden.

In een schrijfportfolio verzamelt de leerling (meerdere versies) van zijn geschreven teksten, instrumenten die het schrijfproces ondersteunen, verslagen van tekstbesprekingen, enzovoort. Het portfolio biedt leerling en leerkracht aanknopingspunten om te reflecteren op de keuze van leerdoelen en de mate waarin die leerdoelen zijn bereikt. Kortom, het portfolio brengt het schrijfleerproces van de leerling in beeld.
Basisschool De Regenboog in Schijndel is in het voorjaar van 2020 gestart met het werken met schrijfportfolio’s. We doen verslag van de eerste ervaringen.

Mireille Louwers is intern begeleider en lid van het begeleidingsteam van BS De Regenboog in Schijndel.
Bart van der Leeuw is vakexpert Nederlands & taalontwikkelend leren bij SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Sprekers

  • Bart van der Leeuw
  • Mireille Louwers