Gemiddeld twee leerlingen in een klas met dertig leerlingen hebben een Taalontwikkelingstoornis. TOS is daarmee de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis: er zijn meer kinderen met TOS dan met bijvoorbeeld ADHD en ASS. Toch is de kennis over TOS in het onderwijs beperkt, terwijl die juist ontzettend belangrijk is voor onder andere tijdige signalering. Gelukkig ontstaat er steeds meer aandacht voor TOS-kinderen in de klas. 

Om leraren te ondersteunen in hun onderwijs aan leerlingen met een specifieke beperking ontwikkelde SLO binnen het project Passende Perspectieven profielschetsen en maatwerkaanpassingen. De profielschetsen geven een korte karakteristiek van de beperking of stoornis, en gaan in op de mogelijke gevolgen daarvan op de taalontwikkeling. De maatwerkaanpassingen geven suggesties voor leerkrachten bij het vormgeven van passend onderwijs voor leerlingen met bepaalde profielen en bij bepaalde taaldomeinen.

Binnen mijn stage heb ik voor leerlingen met TOS de profielschets en de maatwerkaanpassingen geactualiseerd. Tijdens de presentatie zal ik ze beide kort toelichten. Ik zal ingaan op de vraag wat TOS is, op de signalering en diagnostisering, de (taal)kenmerken, de sterke kanten van leerlingen met TOS, en op de relatie tussen TOS en meertaligheid. 

 

Hanneke van der Meer studeert taalwetenschap aan de VU. Ze heeft een specifieke interesse voor TOS en wil haar kennis van taal en taalstoornissen graag inzetten om leerlingen met taalproblemen te ondersteunen. Momenteel loopt ze stage bij SLO en actualiseert ze de TOS-producten van SLO: de profielschets TOS en de maatwerkaanpassingen TOS.