In deze praktijkzitting presenteert Nanke Dokter de uitkomsten van haar promotieonderzoek en gaat zij in op vragen over de praktische implicaties ervan voor zowel het primair onderwijs als de lerarenopleiding.

Bekijk het proefschrift

De praktijkzitting is een initiatief van het Platform Taalgericht Vakonderwijs en het Landelijk Netwerk Taalonderwijs po.

De link om deel te nemen aan de sessie is:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U3YmZjOTktNDcxZi00NzE2LTlhZWMtMGNlOGIxNTQzMGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220bcc1f82-0481-474c-adff-2e03d3c97b9a%22%2c%22Oid%22%3a%227e7ed5cd-efe8-45f6-b214-74ad3f42a945%22%7d

Locatie

Online (via Teams)

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • gratis: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa