Hoe geven basisscholen invulling aan het onderwijsleerproces op het gebied van mondelinge taalvaardigheid? Hoe vaardig zijn leerlingen eind groep 8 op het gebied van luisteren, spreken en gesprekken, hoe taalrijk is hun omgeving en welke taalactiviteiten ontplooien zij thuis? En hoe hangen kenmerken van het onderwijsleerproces en van leerlingen samen met de verschillen in leerlingprestaties?

Tijdens deze bijdrage zullen we ingaan op de resultaten van het peilingsonderzoek Mondelinge taalvaardigheid dat in schooljaar 2016/2017 onder regie van de Inspectie van het Onderwijs is uitgevoerd. We staan daarbij ook stil bij de eerste duiding van deze resultaten en de aanbevelingen die een focusgroep van experts uit onderwijspraktijk, -beleid en –onderzoek formuleerde. Graag zetten wij dit gesprek tijdens deze bijdrage met u voort en gaan wij in op uw vragen.

 

Marleen van der Lubbe is programmamanager Peil.onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. In die functie voert zij namens de inspectie de regie over de verschillende peilingsonderzoeken die als onderdeel van Peil.onderwijs worden uitgevoerd.

Thea Manders is inspecteur basisonderwijs. Zij was lid van de begeleidingscommissie van het peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid.