Iris Vansteelandt is lector en onderzoeker aan de AP Hogeschool Antwerpen (departement Onderwijs en Training) en in het kader van haar doctoraat ook verbonden aan de onderzoeksgroep Taal, Leren en Innoveren (UGent). In haar onderzoek focust ze zich vooral op de leesattitude en -motivatie van beginnende leerkrachten.

Dat lezen een sleutelvaardigheid is op school en ook breder voor het participeren aan het dagelijkse leven in onze hedendaagse maatschappij, staat buiten kijf. Talrijke (inter)nationale studies wijzen er immers op dat goed en graag lezen samenhangt met schools en maatschappelijk succes. Bovendien blijkt uit deze studies dat een leesbevorderend klimaat in de klas en op school cruciaal is om op een positieve manier te sleutelen aan de leesmotivatie en leesvaardigheid van leerlingen. Een sterk uitgewerkt leesbeleid vormt daarbij een belangrijke meerwaarde. In deze sessie zoomen we eerst in op de betekenis van graag, goed en betrokken lezen in het onderwijs. We verkennen ook samen hoe leesonderwijs dat inspeelt op deze componenten er kan uitzien in de praktijk. Verder gaan we dieper in op mogelijke bouwstenen van een sterk leesbeleid op school en hoe die in de praktijk geoperationaliseerd kunnen worden.